אכן קראתי ואני מסכים לכל תנאי השימוש של הצ'אט

תנאי שימוש בצ’ט של  Discreti

מערכת הצ’טים של Discreti הינה במה להבעת דעה בכל נושא. העקרונות המנחים את מערכת הצ’טים של Discreti הינם עקרון חופש הביטוי מחד, ושמירה על חוקי מדינת ישראל מנגד. מערכת הצ’טים של Discreti מזמינה אותך להביע דעתך מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה, יעיל והוגן. Discreti מאפשרת לגולשים להשתמש במערכת הצ’טים של Discreti, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש שבפרק זה:

1.         כללי התנהגות ושימוש

1.1      אין לפרסם בצ’ט מסרים מזיקים ו/או שאינם מדויקים ו/או המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.

1.2      בבחירת שם לחדרים אין לבחור שם שהינו מזיק, או שיש בו משום תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.

1.3      אין להעביר מסרים המעודדים מעשים שעלולים לגרום לעבירות פליליות, לחבות אזרחית או להפרת חוק או תקנה, מקומית, ארצית או בינלאומית.

1.4      אין לפרסם בצ’ט מסר אשר זכויות היוצרים בו אינן שייכות לך, אלא אם קיבלת למטרה זו את הסכמת בעל זכויות היוצרים בכתב ומראש. כמו כן, אין לפרסם בצ’ט כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

1.5      אין להפריע לשימושו של כל משתמש אחר ו/או כל ישות אחרת בצ’ט.

1.6    Discreti שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שירות באתר, לרבות כתיבה וקריאה בצ’טים, וזאת ללא מתן התראה או הסברים לגולש מראש או בדיעבד.

 

2.         הצהרות המשתמש והתחייבויותיו

2.1      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש.

2.2      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני או לאורך זמן ממושך, לא יהא הצ’ט זמין בשל צרכי תחזוקה ו/או צרכים אחרים וכי ממשקי השימוש בצ’ט עשויים להשתנות מעת לעת.

2.3      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי Discreti אינה ערבה לכך ששימושך בשירות הצ’ט יהא מובטח ו/או שלא יופרע על ידי משתמש אחר ו/או פורצים לשירות ו/או ללא שגיאות.

 

2.4      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו/או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו/או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד Discreti בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.

2.5      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי Discreti אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי הצ’ט יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות באתר תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של Discreti.

2.6      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל שימוש בחומר שאינם בעלי זכויות היוצרים בו, ללא הרשאתו של בעל הזכויות, עלול להפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לפי העניין וכי תעמוד לבעל הזכות עילת תביעה כנגדך.

2.7      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בצ’ט ו/או באתר אינם יוצרים ו/או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.

2.8      הודעות זבל, הצפות, פרסומות ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.

2.9      ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל עליך איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות המערכת, או להפר אבטחה או אימות או להתערב באופן כלשהו במערכות ו/או ברשתות המחוברות לצ’ט, או להפר חוקים ו/או תקנות ו/או מדיניות ו/או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

2.10    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת האבטחה של המערכת ו/או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי Discreti רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין.

2.11    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי Discreti שומרת על זכותה לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.

2.12    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי Discreti ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפרסמתם, ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב ההודעה, הנך האחראי היחיד והישיר על תוכנה ועל התוצאות – הישירות והעקיפות – הנובעות ממנה. כמו כן, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע שפורסם על ידי משתמשים אחרים בצ’ט. שימושך באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהנך פוטר את Discreti ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא על הודעותיך.

2.13    Discreti לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש בצ’ט או תכנים הנכללים בצ’ט או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר – לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם Discreti ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.

2.14    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בצ’ט.

 

2.15    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידך ולגרום לך נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. לDiscreti לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.

2.16    על המשתמש בצ’ט מוטלת מלוא האחריות בגין השימוש בצ’ט, לרבות קשריך עם משתמשים אחרים בצ’ט.

2.17    ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור חמור על פגיעה בפרטיותם ובכבודם של גולשים אחרים בצ’ט, לרבות מסירת כל פרט מזהה אודותיהם (לרבות שם, גיל, פרטי התקשרות או כל פרט מזהה אחר) באמצעות הצ’ט.

2.18    הנך מסכים לשפות את Discreti בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ”ט עו”ד, שנובעת משימושך בשירות, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.

2.19     הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים, כי Discreti תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור פרטי גולש שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

2.20     Discreti אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על המסרים המועלים בצ’טים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא למסרים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת מסרים לצ’טים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.